شناسنامه

شماره شاپا: ISSN: 2676-4911


صاحب امتیاز و مدیر مسوول: حمید جاویدمهر


سردبیر: منصوره عرب خراسانی


ویراستار: فرشته بهرامی


طراحی، گرافیک و صفحه آرایی: کانون طراحی مهرا


تصویرگر سایت: مهشید رجایی


اجرای نام‌واره: مریم شریفی


چاپ: سرمدی


بخش فنی سایت: سجاد بهاروند

تمامی حقوق برای گلپونه محفوظ می باشد.
ثبت شده در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 82295

طراحی : فاتکس